จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่องไทยที่ควรรู้ในหอสมุดแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการเสวนาวิชาการ

เรื่องไทยที่ควรรู้ในหอสมุดแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 การเสวนาและสาธิตเรื่อง

"โอ้เอ้วิหารราย วัฒนธรรมการอ่านของคนไทยในอดีต" ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

มีรองอธิบดีกรมศิลปากร นายพนมบุตร จันทรโชติ เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

นางสาวกนกอร ศักดาเดช กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

เข้าร่วมโครงการประมาณ 200 คน