งาน Creative Fine Arts 2014

 

         กรมศิลปากร ได้มีการจัดงาน "Creative Fine Arts 2014 : สร้างความสุขที่ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2557 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (บึงพลาญชัย) จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพือเป็นการเผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงภูมิปัญญา ความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมความประณีต และความภาคภูมิใจในการรักษาสืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรม และการใช้ประโยชน์จากมรดกศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มีอยุ่ในแต่ละท้องถิ่น

2. เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของมรดกศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น ของประเทศชาติ อันจะนำมาซึ่งความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ

3. เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ สร้างสรรค์ต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ หรือบริการทางวัฒนธรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น

        ซึ่งสำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่นำไปจำหน่าย ดังนี้

1. เข็มกลัดติดเสื้อ ตราหอพระสมุดวชิรญาณ

2. เข็มกลัดที่ระลึกประวัติหอสมุดแห่งชาติ

3. สมุดบันทึกปกปีกรูปตู้พระธรรม

4. แฟ้มใส่เอกสาร ขนาด A4

5.ไปรษณียบัตร (มี 5 ชุดๆละ 8 ภาพ)

6. แผนที่

7. ผ้าพันคอพิมพ์ลายดอกกุหลาบ 

8. แฟลชไดรฟ์การ์ด ความจุ 8G (บรรจุในกล่อง)

 

ชมภาพกิจกรรมที่นี่