คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 65 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 66 คน เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางด้านเอกสารโบราณ และได้ขอความอนุเคราะห์ นางสาวยุวเรศ วุทธีรพล นักภาษาโบราณชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบริการ เป็นวิทยากร เรื่อง เอกสารโบราณ ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาพัฒนาการของภาษาไทย และเสริมสร้างให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ทางด้านเอกสารโบราณของชาติอีกด้วย