ขอเชิญชวนเข้าร่วมฝึกอบรม การเขียนบทความทางวิชาการและการจัดทำโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ

       สำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับชมรมบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศนานาชาติ (ILIS) ในสังกัดสมาคมห้อสมุดแห่งประเทศไทยฯ จะจัดฝึกอบรมการเขียนบทความทางวิชาการและการจัดทำโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สนใจที่จะเขียนบทความทางวิชาการ และส่งโปสเตอร์เข้าร่วมการประชุม The 16th Congress of Southeast Asian Librarians: CONSAL XVI 

       การอบรมนี้จะจัดในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557เวลา 9.00-16.00น. ที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี  กรุงเทพฯ ผู้สนใจติดต่อเข้ารับการอบรมฟรี รับจำนวนจำกัด โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม คลิกที่นี่ หรือแจ้งชื่อและหน่วยงานได้ที่ email: academic@consalxvi.org  หรือ โทร 02-281-7562

       ดูรายละเอียดการส่งบทคัดย่อบทความเพิ่มเติมที่ www.consalxvi.org