กิจกรรม

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558

         เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 หอสมุดแห่งชาติจัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด "การพัฒนาหอสมุดแห่งชาติสู่ความร่วมสมัยและสร้างสรรค์" ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ระดมความคิดเห็น นำเสนอป

หน้า