โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ และการบรรยายในหัวข้อ "อ่านอย่างเบิกบาน สำราญเพื่อสุขภาพ" โดย อ.เจริญ มุศิริ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก มีผู้สูงอายุและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน