เสวนาวิชาการ เรื่อง "นานาสาระจากหนังสือสมุดไทย"

สำนักหอสมุดแห่งชาติได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง "นานาสาระจากหนังสือสมุดไทย" ณ ห้องจัดแสดงชั้น 2 หอสมุดดนตรีฯ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เวลา 9.00 - 16.30 น. วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2559 โดยมีรองอธิบดีกรมศิลปากร นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ เป็นประธานในพิธีเปิด และตลอดทั้งวันมีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ (1) ความรู้จากหนังสือสมุดไทยและใบจุ้ม โดย นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ (2) สาระและความรู้จากกระดาษเพลา กระดาษฝรั่ง สมุดฝรั่ง โดย นางสาวนิยะดา ทาสุคนธ์ (3) การจัดการฐานข้อมูลเอกสารโบราณภาคตะวันตก โดยนายดอกรัก พยัคศรี และ (4) การอภิปราย เรื่อง การดูแลรักษาหนังสือและเอกสารโบราณในเบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสงวนรักษาหนังสือ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 120 คน