ส่งเสริมความรู้พัฒนาเครือข่ายเอกสารโบราณ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้พัฒนาเครือข่ายเอกสารโบราณ ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.30 น. ในวันที่ 23 พฤศภาคม 2559 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2559 โดยมี นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอักษรศาสตร์) เป็นประธานเปิดกิจกรรม และตลอดทั้งวันมีการบรรยายเชิงปฏิบัติการในการดูแลรักษาเอกสารโบราณ และการอ่าน การเขียน อักษรขอมและอักษรไทยโบราณจากเอกสารโบราณ โดยเฉพาะตำรายาโบราณ เพื่อนำภูมิปัญญาไปถ่ายทอดและสร้างสรรค์ต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป ทั้งนี้มีพระสังฆาธิการและบุคลากรภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 83 รูป/คน