ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมงานวิจัยด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญบรรณารักษ์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมงานวิจัยด้านบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องมุจลินทร์ 1 โรงแรมวังสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2628 5192

กำหนดการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ