กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 09.00 น. อธิบดีกรมศิลปากร (นายประทีป เพ็งตะโก) เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยรองอธิบดีกรมศิลปากร (นายพนมบุตร จันทรโชติ) กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมกิจกรรมและจับสลากมอบของรางวัลให้กับเด็กๆ ณ สวนหย่อมด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติ การจัดงานในปีนี้มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การเคารพกฎจราจร การเป็นพลเมืองที่ดี และการสร้างความสามัคคีผ่านกิจกรรม/เกมละเล่นส่งเสริมการอ่านที่สร้างสรรค์ “เด็กยุคใหม่ ใส่ใจรักษ์โลก” “เด็กยุคใหม่ รู้หน้าที่มีวินัย” “เด็กยุคใหม่ รู้รักสามัคคี” และ “เด็กยุคใหม่ ใส่ใจจราจร” ทั้งนี้มีเด็กและเยาวชนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก