กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2

เมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยหอวชิราวุทธานุสรณ์ จัดกิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 เรื่อง "เพลงรัก เพลงปลุกใจ ในพระมหาธีรราชเจ้า" โดยมีนักร้องจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร มามอบความรู้ ความบันเทิง ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยุ่หัว รวมทั้งเรื่องราวอันเนื่องด้วยพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาและองค์ความรู้แขนงต่างๆ ตลอดจนฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทยแก่เยาวชน และคนรุ่นหลังผู้สนใจ 

 

ชมภาพกิจกกรรม