กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1

           เมื่อวันอังคารที่ 25 พ.ย. ที่ผ่านมา หอสมุดแห่งชาติ โดยหอวชิราวุทธานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 เรื่อง พระหันอากาศ ตอน คำสาปยักษ์นิคะหิต นักแสดงจากสำนักสังคีต กรมศิลปากร  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเรื่องราวอันเนื่องด้วยพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาและองค์ความรู้แขนงต่างๆ ตลอดจนฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยแก่เยาวชนและประชาชนผู้สนใจ

 

ชมภาพกิจกกรม