เอกสารประกอบการบรรยายและเสวนาเรื่อง "Smart Library: การบริการของห้องสมุดยุคใหม่เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0"

สามารถดาวน์โหลดได้ที่  https://www.nlt.go.th/th/smart

การวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือพุทธศาสนา

 

ผู้แต่ง : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

ISBN : 978-616-283-115-7

เอกสารฉบับเต็ม: