กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทย

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทย จำนวน 88 รายการ จาก พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายทีปวัจน์ วัชรศิริอมร ผู้อำนวยการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก เป็นผู้รับมอบ และนายพิศาล บุญผูก ผู้เชี่ยวชาญด้านมอญศึกษาและวรรณกรรม จากศูนย์ซีมีโอ สปาฟา เป็นพยานในการรับมอบ ในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เอกสารโบราณที่ได้รับบริจาคนี้บันทึกด้วยอักษรมอญ อักษรขอม และอักษรไทย ทั้งนี้ เนื่องจากหนังสือสมุดไทยส่วนใหญ่มีสภาพชำรุด สำนักหอสมุดแห่งชาติต้องดำเนินการดูแลอนุรักษ์ ลงทะเบียน และจัดเก็บตามหลักวิชาการ และให้บริการศึกษาค้นคว้าแก่นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจต่อไป