กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก

 

 

                                                                          

                                                                        นายบุญเลิศ เสนานนท์

                                                                  หัวหน้ากลุ่มตัวเขียนและจารึก

 

                                                                              

     นายจุง ดิบประโคน                              นายทีปวัจน์ ศรีวัชรวิชญ์                               นางสาวเอมอร เชาวน์สวน

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบริการ        หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ                  หัวหน้ากลุ่มงานภาษาโบราณ